Pretraži pojam

Najčešće su to pojmovi poput "Kolinda", "politika", "kriminal", "Trump" i slično...

Odaberi grad
Svi gradovi
Donja Stubica
Krapina
Marija Bistrica
Oroslavje
Samobor
Sveta Nedelja
Zabok
Zagorski kraj
Zagreb
Zagrebačka županija
Zaprešić
Zaprešićki kraj
Zlatar

INTERVJU S DAMIROM ČIČKOM: JVP grada Zaprešića i VZG-u Zaprešića

INTERVJU S DAMIROM ČIČKOM: JVP grada Zaprešića i VZG-u Zaprešića

Objavljeno 04.11.2019 17:58

Funkciju ZAPOVJEDNIKA u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zaprešića, izvršava 
Damir Čičko, mag.pol., inž. zaštite od požara, a funkciju ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA 
izvršava Željko Barun 

* Molimo Vas predstavite se u kratkim crtama.

Damir Čičko: Funkciju zapovjednika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zaprešića izvršavam sada u trećem mandatu. Izabran sam putem javnog natječaja od Upravnog vijeća JVP-a grada Zaprešića a na dužnost sam imenovan s danom 11.11.2017. Rješenjem Gradonačelnika grada Zaprešića. (u prvom mandatu od 10.11.2009.-10.11.2013. godine te u drugom mandatu od 11.11.2013.-11.11.2017.). U oblasti zaštite i spašavanja odnosno, vatrogastva, ZOP-a i civilne zaštite profesionalno obavljam poslove punih 35 godina, od toga 20 godina na poslovima vatrogasne djelatnosti, 2 godine ZOP-a i 13 godina CZ- a. Od tih 35 godina, 26 godina na rukovodećem mjestu. Hrvatski sam branitelj i dragovoljac Domovinskog ratu. Kao zapovjednik zastupam postrojbu te organiziram i vodim rad i poslovanje postrojbe i odgovaran sam za njezino zakonito postupanje i djelovanje.

*Gdje je prostorno smještena JVP-a grada Zaprešića?

Damir Čičko: Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića prostorno je smještena u objektu zgrade komunalnog poduzeća „ZAPREŠIĆ d.o.o.“ na adresi Zelengaj 15, u Zaprešiću. Javna vatrogasna postrojba je udružena u Vatrogasnu zajednicu grada Zaprešića. Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za grad Zaprešić i Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Zaprešić, Javna vatrogasna postrojba utvrđena je kao središnja vatrogasna postrojba na području rada lokalne samouprave Grada Zaprešića.

*Možete li nam ukratko objasniti povijest nastajanja zaprešićkog vatrogastva?

Damir Čičko: Ovim predstavljanjem Javne vatrogasne postrojbe treba sagledati i ukupnu povijest organizirane zaštite od požara na području ovog našeg zaprešićkog kraja. Počeci organizirane zaštite od požara na području našega Grada započinju 1901. godine dobrovoljnim vatrogastvom. U dokumentu „Spomenica“, koju 1935. godine izdaje Vatrogasna župa Zagreb (srez), kao datum osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zaprešić spominje se 2. veljače 1901. godine. Presudan je za osnivanje društva vjerojatno bio veliki požar iz lipnja 1898. godine koji je u današnjoj Petrekovićevoj ulici uništio domove više obitelji. Svoje su prve prostorije vatrogasci imali u prostorima današnjeg Doma obrtnika, a 1938. godine za vatrogasne je potrebe otkupljen Društveni dom u kojem su današnji vatrogasci Zaprešića bili do 2016. godine (profesionalci JVP-a i dobrovoljci DVD-a Zaprešić) i obavljali vatrogasnu djelatnost.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića Damir Čičko

*Kada započinje s radom JVP-a grada Zaprešića?

Damir Čičko: Do 1964. godine vatrogasne su poslove na ovom području obavljali isključivo dobrovoljni vatrogasci DVD-a Zaprešić. Te je godine, 04. srpnja, s radom započela pokusna poluprofesionalna vatrogasna operativna služba. Takav se ustroj protupožarne zaštite pokazao efikasnim te je 1. listopada 1966. godine ustrojen „Vatrogasni vod općine Zaprešić“, koji je vatrogasnu djelatnost obavljao u sklopu stalne i profesionalne vatrogasne službe. Vatrogasnom vodu se tada ustupio dio prostora i vatrogasne tehnike DVD-a Zaprešić, a bio je smješten u Vatrogasnom domu. Time nakon 65 godina uspješne dobrovoljne vatrogasne djelatnosti započinje i profesionalizacija vatrogastva na ovim prostorima (od 1964. do danas 55 godina postojanja i rada profesionalne postrojbe), što je značilo otvaranje jedne nove stranice te bitno poboljšanje zaštite od požara u općini Zaprešić. Na taj je način profesionalnim vatrogascima omogućeno izvršavanje onih zadaća koje dobrovoljci nisu mogli obavljati. U općini Zaprešić Vatrogasni vod ustrojstveno je djelovao do kraja 1978. godine.

Početkom 1979. godine Vatrogasni vod općine Zaprešić ustrojstveno prelazi pod upravu Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove Vatrogasne brigade grada Zagreba i mijenja naziv u „Vatrogasnu ispostavu Zaprešić“ i pod tim nazivom djeluje do 1993. godine. Prelaskom svih profesionalnih vatrogasnih postrojbi gradova pod nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova, Vatrogasna ispostava Zaprešić 1994. godine mijenja naziv u „Vatrogasnu postaju Zaprešić“ te u ustrojstvu Vatrogasne postrojbe Grada Zagreba djeluje do 31. prosinca 1999. godine.

*Kada se zapravo ustrojavaju Javne vatrogasne postrojbe?

Damir Čičko: Zakonom o vatrogastvu, koji je donesen 01. listopada 1999. godine, a počeo se primjenjivati od 01. siječnja 2000. godine, na području Republike Hrvatske ustrojavaju se Javne vatrogasne postrojbe. Javne vatrogasne postrojbe prelaze pod nadležnost jedinica lokalne samouprave pa sukladno Zakonu o vatrogastvu, Grad Zaprešić svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove od 30. prosinca 1999. godine, osniva Javnu vatrogasnu postrojbu grada Zaprešića koja pod tim nazivom djeluje već 19 godina i do današnjih dana uspješno obavlja vatrogasnu djelatnost.

* Na koji način funkcionira JVP Zaprešić?

Damir Čičko: Postrojbom upravlja Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe od tri člana, od čega treba spomenuti dva ključna dokumenta, a to je da svake godine donosi na temelju suglasnosti Gradonačelnika Programe rada i razvoja JVP-ai daje prijedlog i odlučuje o financijskom planu i godišnjem proračunu JVP-a te donosi druge interne propise prema općem temeljnom internom propisu, Statutu JVP-a grada Zaprešića.

Javna vatrogasna postrojba vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu, prvenstveno prema Zakonu o vatrogastvu te Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o sustavu civilne zaštite, Zakonu o sustavu domovinske sigurnosti i drugim zakonskim propisima i propisima utemeljenim na zakonu te sukladno pravilima struke i drugim internim općim propisima. Na području grada Zaprešića JVP izlazi na intervencije po pozivu žurnih službi (Županijskog vatrogasnog operativnog centra, ŽC 112, policije 192, HMP-e 194) ili direktno na pozive pravnih osoba i građana upućenih Vatrogasnom operativnom centru (VOC-u) JVP-a grada Zaprešića. Po pozivu za pomoć od Županijskog vatrogasnog zapovjednika i potrebi, JVP pruža pomoć i dužna je djelovati i šire izvan područja svoje odgovornosti i djelovanja na području okolnih općina zaprešićkog kraja, Zagrebačke županije ali i na čitavom teritoriju Republike Hrvatske. Djelovanje i pružanje pomoći izvan područja grada Zaprešića, ide na poziv i traženje od odgovornih osoba za vatrogasnu djelatnost u jedinicama lokalne samouprave prema Županijskom vatrogasnom zapovjedniku Zagrebačke županije, koji izdaje zapovijed JVP-u za djelovanje na području drugih jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave ili po potrebi na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i JVP Zaprešić

*Koja je primarna djelatnost JVP-e grada Zaprešića?

Damir Čičko: Primarna djelatnost JVP-a je prvenstveno spašavanje ljudi te nakon toga i njihove imovine, no uz to provodimo i preventivne mjere zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara, pružamo tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama te obavljamo i druge poslove u katastrofama i većim nesrećama (ekološke nesreće, poplave, potresi i druge ine nesreće). Svakako ne možemo i ne smijemo zanemariti i reći da sudjelujemo i u zaštiti i spašavanju životinja.

* Koje područje pokriva svojim djelovanjem JVP grada Zaprešića?

Damir Čičko: Zakonom o vatrogastvu, vatrogasne postrojbe osnivaju jedinice lokalne samouprave a one imaju svoje područje odgovornosti i područje djelovanja. Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića dokumentima Procjenom ugroženosti i tehnoloških eksplozija i Planom ZOP-a za Grad Zaprešić na čitavom području lokalne samouprave Grada Zaprešića veličine od 56,03 km² ima područje odgovornosti i područje djelovanja (Zaprešić, Ivanec Bistranski, Jablanovec, Pojatno, Kupljenovo, Hruševec Kupljenski i Šibice). Po potrebi i pozivu za pomoć, područje djelovanja koje pokriva JVP-a obuhvaća i okolne općine zaprešićkog kraja (cca još dodatnih 200 km²): Bistru, Brdovec, Dubravicu, Jakovlje, Luku, Marija Goricu i Pušću. Naravno, da na poziv HVZ-a odnosno, Glavnog vatrogasnog zapovjednika i Županijskog vatrogasnog zapovjednika Zagrebačke županije, djelujemo u cjelini na čitavom teritoriju Republike Hrvatske. Tako smo, dosadašnjih godina išli u ispomoć i sudjelovali na gašenju požara na priobalju. A samo za primjer navodimo, da je i područje djelovanja JVP-a grada Zaprešića u petom mjesecu 2014. godine bilo i sudjelovanje u saniranju posljedica nastalih od katastrofalnih poplava na području Slavonije (ugroženom stanovništvu vatrogasnom cisternom prijevoz i dostava pitke vode).

* Kojom opremom i tehnikom raspolažete?

Damir Čičko: Nabavka i kupnja vatrogasnih vozila i opreme iziskuje dugoročno planiranje i izdvajanje velikih financijskih sredstava i do nekoliko milijuna kuna u čemu nas prati naš osnivač Grad Zaprešić na čelu s Gradonačelnikom Željkom Turkom. Zajedničkim programom Vlade Republike Hrvatske uz financijsku potporu države i Grada Zaprešića u vremenskom razdoblju 2003.-2009. godine, opremili smo se i nabavili tri nova vatrogasna vozila. Grad Zaprešić i Vatrogasna zajednica grada Zaprešića su samostalno sudjelovali u nabavci jednog novog vatrogasnog vozila „UNIMOG 5000“ (Mercedesovo podvozje) i opremanju (nadogradnja). Vatrogasno vozilo Unimog, jedinstveno je takvo vozilo u Republici Hrvatskoj. U tom projektu nabavke i nadogradnje „Unimoga“ naročite zasluge ima i naš gosp. Stjepan Ptiček, predsjednik VZG-a Zaprešića. Takav način planiranja i nabavke vozila pokazao se vrlo dobar i od pomoći jedinicama lokalne samouprave koje su i osnivači Javnh vatrogasnih postrojbi te bi ga trebalo ubuduće opet uspostaviti i dalje nastaviti. Naročito želim istaknuti pomoć u dosadašnjoj donaciji vatrogasne opreme i financijskoj refundaciji za kupljenu opremu, od strane Glavnog vatrogasnog zapovjednika, Sektora za vatrogastvo iz DUZS-a te se i ovom prilikom ispred JVP-a najsrdačnije na tome zahvaliti ravnatelju DUZS-a i Glavnom vatrogasnom zapovjedniku.

JVP raspolaže sa pet vatrogasnih vozila i uglavnom sa svom propisanom vatrogasnom opremom koja je smještena na vozilima:

VATROGASNA VOZILA

1.– Mercedes Atego- Navalno kombinirano,

tehničko vozilo

– 2500 l vode

– 400 l pjenila

– hidraulični alat – škare i razupora

2.– „UNIMOG 5000“ Mercedes Kombinirano navalno

tehničko vozilo i šumsko vozilo

– 2200 l vode

– 100 l pjenila

– hidraulični alat škare i razupora, kombinirani

– ralica s priključkom na vozilo za čišćenje snijega

3.– Mercedes Atego – autocisterna

– 5000 l vode

– 600 l pjenila

4.– Mercedes Axor – kemijsko vozilo

– 4000 l vode

– 400 l pjenila

– 500 kg praha

– 90 kg CO2

5.– Mazda B 2500 – malo tehničko vozilo (zapovjedno)…

Zapovjednik JVP-a Damir Čičko

Naravno, spomenuli smo samo jedan mali dio opreme na vatrogasnim vozilima.

VATROGASNA OPREMA

Damir Čičko: Od vatrogasne opreme, važno je naglasiti da raspolažemo i imamo tri gumena čamca, od kojih je jedan sa vanbrodskim motorom; opremljeni smo s odijelima za potpunu zaštitu od kemijskih i bioloških utjecaja; setom za razvaljivanje vrata HDR 50; navigacijske uređaje na našim vatrogasnim vozilima; prijenosnim reflektorom „PELI“; osobnom i zaštitnom opremom kompletno za svakog vatrogasca; stacionarnim i prijenosnim sredstvima veze (Motorole); motornim pilama marke „Stihl“; zračnim jastucima za podizanje tereta; potopnim električnim pumpama („Bibo“ pumpe); ljestvama (kukače, rastegače, prislanjače, sastavljače); imamo i opremu za spašavanje iz visina i dubina (bunara i sl.). Posjedujemo i drugu vatrogasnu opremu prema propisanoj materijalnoj formaciji bez koje se ne može na vatrogasnim intervencijama – od vatrogasnih tlačnih cijevi, hidrantskih nastavaka, vatrogasnih mlaznica, razdjelnica, sabirnica, prijenosnih aparata za gašenje požara, užadi i dr.

Kada govorimo o vatrogasnoj opremi, ističem i odličnu suradnju VZG-a Zaprešića, Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije te JVP-a, a evo 28.10.2019. zajedničkim financijskim projektom ove dvije vatrogasne zajednice za potrebe naše postrojbe, nabavljena je i nova sofisticirana „Termalna kamera“ za brzu detekciju i spašavanje ljudi prilikom ulaska vatrogasaca u prostor i prostorije koje su zahvaćene požarom. Od VZG-a Zaprešića prošle godine su nam nabavljena i dva kompleta novih intervencijskih vatrogasnih odijela.

* S koliko vatrogasaca upravljate?

Damir Čičko: JVP ima sadašnje stanje: ukupno zaposlenih 27 djelatnika, od čega 26 vatrogasaca koje čine zapovjednik, zamjenik zapovjednika, 5 vatrogasca voditelja vatrogasnih odjeljenja, 6 vatrogasaca voditelja vatrogasne grupe, 12 vatrogasaca vozača vatrogasnih vozila, 1 vatrogaskinju, te jedna djelatnica na poslovima voditeljice za računovodstvo i financije. Svi djelatnici imaju sklopljen ugovor o radu, a vatrogasci imaju pravo na beneficirani radni staž ( staž osiguranja računa se u uvećanom trajanju od 15 mjeseci za 12 mjeseci stvarno provedenim na poslovima profesionalnog vatrogasca).

* Približite nam praktično funkcioniranje JVP-a u jednom danu.

Damir Čičko: Za svaki određeni radni dan u tekućem mjesecu postoji plan rada tijekom dana. Planom rada pokušavamo obuhvatiti proučavanje što je više moguće područja iz raznih djelatnosti (građevinarstva, prometa, kemijske industrije, bioloških procesa itd.), kako bismo se što je više moguće pripremili za incidentne situacije. Posao vatrogasca nije samo gašenje požara, to je dinamična struka, u ovo vrijeme brzih tehničkih i klimatskih promjena planom rada trudimo se osmisliti nastavne teme kojima se bavimo svakodnevno i provodimo ih u postrojbi prema Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. Naravno, svakodnevno održavamo našu tjelesnu spremnost, održavamo vozila i opremu koja mora biti ispravna i svakodnevno pregledavamo i čistimo opremu i vatrogasna vozila nakon svake intervencije. Javna vatrogasna postrojba organizirana je na način da vatrogasnu djelatnost obavlja 24 sata na dan, odnosno djelatnici rade u 12-satnim turnusima naizmjenično, u ciklusima od 12-24-12-48 sati. Na taj se način, slijedeći višedesetljetnu tradiciju vatrogasnih organizacija, ne samo u Republici Hrvatskoj nego i u svijetu, osigurava optimalna spremnost vatrogasaca i vatrogasne tehnike za uspješno obavljanje vatrogasnih intervencija. Vatrogasci rade u dvije smjene. Dnevna smjena traje od 7 do 19 sati, a noćna od 19 do 7 sati sljedećeg dana. Kad zaprimimo dojavu za intervenciju, prekidamo sve aktivnosti i izlazimo iz Postrojbe na izvršavanje zadatka.

Zakon o vatrogastvu, sve vatrogasce i vatrogasne postrojbe obvezuje na sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine u svim katastrofama, pružanju tehničke pomoći u svim opasnim situacijama, sudjelovanje u obuci i vježbama te provedbi mjera zaštite na radu.

* Imate li dovoljno ljudi i tehnike na raspolaganju?

Damir Čičko: Za uspješno izvršavanje i najzahtjevnijih zadataka u obavljanju vatrogasne djelatnosti, uz taktiku i smještajni prostor u kojem vatrogasci borave, jedni od važnih čimbenika su racionalan spoj organiziranog i osposobljenog vatrogasca te vatrogasna tehnika. Svi djelatnici JVP-a imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije i posjeduju izrazito visoku psihofizičku radnu sposobnost i obučenost te se u tu svrhu djelatnici i dalje kontinuirano obučavaju i usavršavaju. Ove godine do sada sudjelovali smo na pet vatrogasnih vježbi.

Prema sadašnjoj važećoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Zaprešić i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zaprešić donesenima 2003. i usklađenjem istih u 3. mjesecu 2017. godine godine, Javna vatrogasna postrojba je prema Pravilniku o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama svrstana u vrstu „2“ što znači da treba imati najmanje 21 profesionalnog vatrogasca. Nedostaje nam po Procjeni ugroženosti od ukupno potrebnog broja 29 profesionalnih vatrogasaca, još za popuniti 3 vatrogasca.

Javna vatrogasna postrojba ima uglavnom dobar novi vozni park i ostalu vatrogasnu opremu i na to smo ponosni. Postrojba ima i udovoljava prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, uglavnom svom potrebitom opremom i vatrogasnom tehnikom. Kada gledamo potrebe u tehnici po pitanju voznog parka za područje lokalne samouprave Grada Zaprešića pa i šire, a obzirom na tip izgrađenosti objekata u našem Gradu, trebat će u narednom razdoblju ili skoroj budućnosti za potrebe spašavanja iz visokih objekata planirati nabavku još jednog vatrogasnog vozila, a to su vatrogasne auto ljestve srednje dužine L 32m, što je investicija za koju će trebati izdvojiti financijska sredstva u iznosu od cca 5.500.000,00 kn.

Zapovjednik JVP Zaprešić Damir Čičko

*Kada ste se preselili na novu lokaciju-prostor?

Damir Čičko: Na novu lokaciju na novi prostor u ulicu Zelengaj 15 u Zaprešiću preselili smo se 1. 10. 2016. godine. Planiramo još i dopuniti određene nedostajuće sadržaje (vatrogasni toranj, vježbalište za praktičnu nastavu i poligonske vježbe, praonicu cijevi, sportske sadržaje za održavanje tjelesne i kondicijske pripreme vatrogasaca i dr.)

*Što je novi prostor donio vatrogascima?

Damir Čičko: Novi prostor je omogućio znatno bolje prostorne i smještajne kapacitete vatrogasaca.

* Kakva je suradnja s VZG-om Zaprešića i DVD-ima te drugim organiziranim snagama zaštite i spašavanja u gradu Zaprešiću i šire?

Damir Čičko: Na vatrogasnoj Skupštini VZG-a Zaprešića održanoj 21.5.2019. izabran sam od Skupštine na dužnost Zapovjednika VZG-a Zaprešića te i potvrđen Odlukom Gradonačelnika grada Zaprešića na tu dužnost a i potvrđen od Zapovjedništva VZG-a Zaprešića. Javna vatrogasna postrojba, VZG Zaprešića i Dobrovoljna vatrogasna društva u gradu Zaprešiću (DVD-i: Zaprešić, Hruševec Kupljenski, Ivanec, Kupljenovo i Pojatno) iznimno dobro surađuju u obavljanju vatrogasne djelatnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Pomoć i suradnja ogleda se svakodnevno u zajedničkom nastupu na intervencijama, naročito pri manje složenim vatrogasnim intervencijama kao što su gašenje požara trave i raslinja, ispumpavanju vode iz građevinskih objekata i dr. Dobrovoljni vatrogasci pomažu i u gašenju većih požara, tehničkim intervencijama u prometu-(čišćenje prometnica) te intenzivno u svim elementarnim nepogodama, npr. slučaj u mjesecu rujnu iz 2010. godine, gdje smo zajedničkim snagama svih sudionika zaštite i spašavanja i građana spasili grad Zaprešić od mogućih katastrofalnih poplava. Ističem i elementarnu nepogodu u 5. mjesecu u 2018. godini koja je zadesila naš MO Ivanec Bistranski, tu je također dolazila ta povezanost, složnost, koordinacija i stručan i profesionalan pristup u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Isto tako treba naglasiti i dobru suradnju sa okolnim DVD-ima zaprešićkog kraja i njihovim Vatrogasnim zajednicama u svih sedam okolnih općina (Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća), koji nam pomažu kada zajednički djelujemo na vatrogasnim intervencijama na njihovom području lokalne samouprave. Za potrebe bolje operativne spremnosti na području grada Zaprešića, Javna vatrogasna postrojba je i našem DVD-u Pojatno darovala vatrogasno vozilo auro-cisternu kapaciteta 4.000 litara s pratećom opremom.

Javna vatrogasna postrojba, osim navedenog, ima dobru suradnju sa Gradonačelnikom i stručnim službama Grada Zaprešića, načelnikom i Stožerom civilne zaštite grada Zaprešića te drugim organiziranim snagama zaštite i spašavanja i pravnim osobama na području Grada.

Dobra suradnja se ogledala do sada sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, sada HVZ-om i Ravnateljstvom CZ-a MUP-a, VZZŽ-om, Javnim vatrogasnim postrojbama Zagreb, Ivanić Grad, Samobor, Velika Gorica, Profesionalnom vatrogasnom postrojbom u gospodarstvu „Pliva“ i svima drugima. Suradnja sa svim žurnim službama (policija, HMP, HGSS) je više nego dobra, naročito u 99 % u provedbi zajedničkog gotovo svakodnevnog operativnog djelovanja na svim slučajevima hitnih situacija i intervencija.

* Kakvi su planovi za budućnost u smislu edukacije i nabavke nove tehnike i opreme?

Damir Čičko: Nabavka prvenstveno nedostajućeg vatrogasnog vozila auto-ljestve, nabavka baterijskog hidrauličkog alata i dr.

Vezano na planove edukacije, planira se obuka radova na vodi i zaštita od poplava, uvježbavanje u radu s helikopterom, usavršavanje u vožnji vatrogasaca vozača, usavršavanje iz područja speleologije, sudjelovanje na vježbama i osposobljavanje iz zaštite na radu.

Preporuka

‚SAVSKI VALOVI’ SLAVE 20. GODIŠNJICU POSTOJANJA: Obilježili je velikim koncertom
Zaprešićki tamburaški sastav ‚Savski valovi’ 20. godišnjicu postojanja obilježili su velikim koncertom u Pučkom otvorenom učilištu Zaprešić Ovaj zaprešićki tamburaški sastav čini petorica momaka; glavni vokal Hrvoje Ban na bugariji, Tomislav Glogović na prvom braču, Nikola Pušić na drugom, Josip Šturlić na bajsu te Danijel Rožanković na bisernici. Nakon dugog traženja imena sastava, objedinili su […]
JUBILEJ DVD-A PREGRADA: Obilježena 130. godišnjica postojanja
U petak je Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada svečanom sjednicom obilježilo 130. godišnjicu postojanja U petak je Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada svečanom sjednicom obilježilo 130. godišnjicu postojanja. Povodom ovog značajnog jubileja čestitke su uputili izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Stjepan Adanić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić. Adanić je prenio posebne čestitke predsjednika Hrvatskog sabora […]
NOVA LED RASVJETA U ZAPREŠIĆU: Projekt vrijedan preko 12 milijuna kuna
Prošli tjedan na području Zaprešića započela je zamjena postojeće rasvjete novom LED rasvjetom Prošli tjedan na području Zaprešića započela je zamjena postojeće rasvjete novom LED rasvjetom, u sklopu provedbe projekta NEWLIGHT. Postavljanje ulične LED rasvjete jedna je od odrednica Europske unije kojom se nastoji smanjiti potrošnja električne energije. Gradonačelnik Željko Turk izjavio je da je […]

Propustili ste

Najnovije vijesti

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA MARIN ŠTRITOF PITA SE JESU LI DOISTA MALE OPĆINE NAJVEĆI TROŠAK DRŽAVE Gradonačelnik Zaprešića Turk: ‘Ne bih ukinuo niti jednu općinu’
U emisiji N1 televizije, predsjednik Udruge gradova RH, Željko Turk najavio je novi teritorijalni ustroj u RH, odnosno prijedlog da bi manje općine mogle postati mjesne zajednice Temeljem najave prijedloga novog teritorijalnog ustroja RH i prijedloga udruge gradova RH kojeg je za televiziju N1 prezentirao zaprešićki gradonačelnik i predsjednik Udruge gradova Željko Turk, manje bi općine […]
INTERVJU: Općina Hum na Sutli proslavila je svoj dan
U razgovoru s načelnikom Zvonkom Jutrišom saznali smo koji su planovi iza njih ali i pred njima Trenutno je koronavirus glavna aktualna tema svih medija. O tome kako su se mještani Huma na Sutli snašli usred pandemije, kako se pridržavaju mjera, ali i o projektima i Danu općine razgovarali smo s načelnikom Zvonkom Jutrišom.  Evo, […]
ZLATAR TIJEKOM EPIDEMIJE: Nastavljaju se projekti
Povodom Dana grada Zlatara, koji se obilježava na današnji dan, razgovarali smo s gradonačelnicom Jasenkom Auguštan-Pentek o snalaženju u trenutnoj situaciji Ove godine grad Zlatar svoj dan neće moći obilježiti na način na koji se to činilo godinama – međutim, valja napomenuti da su iza grada brojni uspješni projekti te srećom ne broji niti jednu […]